ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವೀ ವಾರಾಹಿ ಜಯೈಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಜಪಿತ್ವಾ ಭೂಮಿರೂಪೇಣ ನಮೋ ಭಗವತಃ ಪ್ರಿಯೇ ||1||

ಜಯ ಕ್ರೋಡಾಸ್ತು ವಾರಾಹಿ ದೇವಿತ್ವಾಂ ಚ ನಮಾಮ್ಯಹಂ |
ಜಯ ವಾರಾಹಿ ವಿಶ್ವೇಶಿ ಮುಖ್ಯ ವಾರಾಹಿತೇ ನಮಃ ||2||

ಮುಖ್ಯವಾರಾಹಿ ವಂದೇತ್ವಾಂ ಅಂಧೇ ಅಂಧಿನಿತೇ ನಮಃ |
ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಾಕ್ ಸ್ತಂಭನಕರೀ ನಮಃ ||3||

ನಮಸ್ತಂಭಿನಿ ಸ್ತಂಭೇತ್ವಾಂ ಜೃಂಭೇಜೃಂಭಿಣಿತೇ ನಮಃ |
ರುಂಧೇ ರುಂಧಿನಿ ವಂದೇತ್ವಾಂ ನಮೋ ದೇವೀತುಮೋಹಿನೀ ||4||

ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಕಾಮ ಪ್ರದೇ ನಮಃ |
ಬಾಹ್ವಾಸ್ತಂಭಕರೀ ವಂದೇ ಚಿತ್ತಸ್ತಂಭಿನಿತೇ ನಮಃ ||5||

ಚಕ್ಷುಸ್ತಂಭಿನಿ ತ್ವಾಂ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭಿನೀತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜಗತ್ ಸ್ತಂಭಿನಿ ವಂದೇತ್ವಾಂ ಜಿಹ್ವಾಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣಿ ||6||

ಸ್ತಂಭನಂ ಕುರು ಶತ್ರೂಣಾಂ ಕುರುಮೇ ಶತ್ರುನಾಶನಂ |
ಶೀಘ್ರಂ ವಶ್ಯಂಚ ಕುರುತೇ ಯೋಗ್ನೇ  ವಾಚಾತ್ಮಕೇ ನಮಃ ||7||

ಟಚತುಷ್ಟಯ ರೂಪೇತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಸರ್ವದಾಭಜೇ |
ಹೋಮಾತ್ಮಕೇಫಟ್ ರೂಪೇಣ ಜಯಾದ್ಯಾನಕೇಶಿವೇ ||8||

ದೇಹಿಮೇ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಾರಾಹೀ  ಜಗದೀಶ್ವರೀ |
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ ||9||

ಇದಮಾದ್ಯಾನನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಂ |
ಪಠೇದ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾತಕೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ತಥಾ ||10||

ಲಭಂತೇ ಶತ್ರವೋನಾಶಂ ದುಃಖರೋಗಾಪಮೃತ್ಯವಃ |
ಮಹದಾಯುಷ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ  ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||11||

ನಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಸರ್ವದಾ ವಿಜಯೋಭವೇತ್ 
ಆಭೀಷ್ಟಾರ್ಧಾನ್ ಲಭೇತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಶರೀರೀ ನಾತ್ರಸಂವಯಃ  ||12||

 ||ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ   ||