ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೊತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

1. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
2. ಓಂ ಕಮಲಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
3. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
4. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
5. ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
6. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
7. ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
8. ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಧರಾಯ ನಮಃ
9. ಓಂ ಯಶೋದಾ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
10. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
11. ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಚಕ್ರಾಸಿ ಗದಾ ಶಂಖಾಂಬುಜಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
12. ಓಂ  ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ನಮಃ
13. ಓಂ  ಶ್ರೀ ಶಾಯ ನಮಃ
14. ಓಂ ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
15. ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
16. ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯಾನುಜಾಯ ನಮಃ
17. ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತಹರಣಾಯ ನಮಃ
18. ಓಂ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
19. ಓಂ ನಂದವ್ರಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ
20. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ 
21. ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
22. ಓಂ ನವನೀತನಟಾಯ ನಮಃ
23. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
24. ಓಂ ನವನೀತ ನವಾಹಾರಾಯ ನಮಃ
25. ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
26. ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
27. ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
28. ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
29. ಓಂ ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀಂದವೇ ನಮಃ
30. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
31. ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
32. ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಚರಾಯ ನಮಃ
33. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
34. ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
35. ಓಂ ತೃಣೀಕೃತ ತೃಣಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ
36. ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
37. ಓಂ ಉತ್ತಾಲೋತ್ತಾಲಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
38. ಓಂ ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
39. ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
40. ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
41. ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
42. ಓಂ ಇಳಾಪತಯೇ ನಮಃ
43. ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
44. ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
45. ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
46. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
47. ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ
48. ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
49. ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
50. ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ 
51. ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
52. ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
53. ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ
54. ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
55. ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
56. ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
57. ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
58. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
59. ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತಸ್ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
60. ಓಂ ತುಲಸೀ ದಾಮ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ 
61. ಓಂ ಶ್ಯಮಂತಮಣಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
62. ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
63. ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಕೃಷ್ಣಾಂಬರ ಧರಾಯ ನಮಃ
64. ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
65. ಓಂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
66. ಓಂ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
67. ಓಂ  ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
68. ಓಂ ಸಂಸಾರ ವೈರಿಣೇ ನಮಃ
69. ಓಂ ಕಂಸಾರಿನೇ ನಮಃ
70. ಓಂ ಮುರಾರಿನೇ ನಮಃ
71. ಓಂ ನರಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
72. ಓಂ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
73. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
74. ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ
75. ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುಲಾಂತ ಕೃತೇ ನಮಃ
76. ಓಂ ವಿದುರಾ ಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ
77. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
78. ಓಂ ಸತ್ಯ ವಾಚಯೇ ನಮಃ
79. ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
80. ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ
81. ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
82. ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
83. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
84. ಓಂ ಭೀಷ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ಕಾಯ ನಮಃ
85. ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
86. ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
87. ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
88. ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರ ವಿಧ್ವಂಸಿನೇ  ನಮಃ
89. ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕರಾಂತ ಕೃತೇ ನಮಃ
90. ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಟರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ
91. ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
92. ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರಥಿಯೇ ನಮಃ
93. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
94. ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೋದಧಯೇ ನಮಃ
95. ಓಂ ಕಾಳೀಯಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
96. ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
97. ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ  ನಮಃ
98. ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
99. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
100. ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
101. ಓಂ ಪನ್ನಾಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
102. ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತ ಗೋಪೀ  ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
103. ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
104. ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
105. ಓಂ ತೀರ್ಥಕೃತೇ   ನಮಃ
106. ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
107. ಓಂ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
108. ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ||