ಅರುಣಾಚಲಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ  ಅರುಣಾಚಲಾಷ್ಟಕಂ

ದರ್ಶನಾದಭ್ರಸದಸಿ ಜನನಾತ್ಕಮಲಾಲಯೇ |
ಕಾಶ್ಯಾಂ ತು ಮರಣಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲೇ || 1 ||

ಕರುಣಾಪೂರಿತಾಪಾಂಗಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಂ |
ತರುಣೇಂದುಜಟಾಮೌಲಿಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 2 ||

ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ |
ಸಹಸ್ರರಥಸೋಪೇತಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 3 ||

ಕಾಂಚನಪ್ರತಿಮಾಭಾಸಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಂ |
ಮಾಂ ಚ ರಕ್ಷ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 4 ||

ಬದ್ಧಚಂದ್ರಜಟಾಜೂಟಮರ್ಧನಾರೀಕಲೇಬರಂ |
ವರ್ಧಮಾನದಯಾಂಭೋಧಿಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 5 ||

ಕಾಂಚನಪ್ರತಿಮಾಭಾಸಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಂ |
ಬದ್ಧವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀಧ್ಯಾನಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 6 ||

ಶಿಕ್ಷಯಾಖಿಲದೇವಾರಿ ಭಕ್ಷಿತಕ್ಷ್ವೇಲಕಂಧರಂ |
ರಕ್ಷಯಾಖಿಲಭಕ್ತಾನಾಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 7 ||

ಅಷ್ಟಭೂತಿಸಮಾಯುಕ್ತಮಿಷ್ಟಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ |
ಶಿಷ್ಟಭಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಾನ್ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 8 ||

ವಿನಾಯಕಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಂ |
ವಿಮಲಾರುಣಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 9 ||

ಮಂದಾರಮಲ್ಲಿಕಾಜಾತಿಕುಂದಚಂಪಕಪಂಕಜೈಃ |
ಇಂದ್ರಾದಿಪೂಜಿತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 10 ||

ಸಂಪತ್ಕರಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಂ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಭೋಜಂ ಸ್ಮರಣಾದರುಣಾಚಲಂ || 11 ||              
    
ಇತಿ ಶ್ರೀಅರುಣಾಚಲಾಷ್ಟಕಂ ||