ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

 1. ಓಂ ನಮೋ ವರಾಹವದನಾಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ನಮೋ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಕೋಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಮುಸಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಹಲಸಕಾದಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಮಹಾಘೋರಾಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ವಾರ್ತಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಅಂಡೇ ಅಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ರುಂಡೇ ರುಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಜಂಭೇ ಜಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಮೋಹೇ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಸ್ತಂಭೇ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಶತ್ರುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಅಷ್ಟಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಉನ್ನತಭೈರವಾಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಕಪಿಲಾಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ನೀಲಮಣಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಅಂಜನಾದ್ರಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಸಿಂಹಾರುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ನೀಲ್ಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಇಂದೀವರಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಕಣಸ್ಥಾನಸಮೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಜಗದ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಭಕ್ತೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ವಿಶ್ವವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಪಶೂನಾಮಭಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಭಯದಾಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಬಲಿಮಾಂಸಮಹಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಜಯಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ನುದಾಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಸುರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವರದಾಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಸುರಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ವರಾಹದೇಹಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಶ್ರೋಣಿವಾರಾಲಸೇ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಕ್ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ನೀಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಶುಭವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಾಕ್ಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಕಟಿಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಮತಿಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಸಾಕ್ಷೀಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಮೂಕಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ನಿಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಾಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಶತ್ರುಸಾದನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಶತ್ರುವಿದ್ವೇಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಭೈರವೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಯಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ತಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಪೀಠಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ದೇವದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಭಕ್ತಾಲಕ್ಷ್ಮೀವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಸೌಖ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಬಾಹುವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಸ್ವಪ್ನವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಗ್ಲೌಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಮಹಿಷನಾಶಿನಾಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಬೃಹದ್ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||