ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

1. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
2. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
3. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ
4. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶಾನಾಯೈ ನಮಃ
5. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
6. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
7. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಭೂಷಣಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ
8. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ಯೆ ನಮಃ
9. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶಾನ್ಯೆ ನಮಃ
10. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
11. ಓಂ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೇ ನಮಃ
12. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಕ್ಯೈ ನಮಃ
13. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಾಶಕ್ಯೈ ನಮಃ
14. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
15. ಓಂ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ಯೈ ನಮಃ
16. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ಯೈ ನಮಃ
17. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೇ ನಮಃ
18. ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರೀದೇವ್ಯೆ ನಮಃ
19. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
20. ಓಂ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
21. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
22. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
23. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
24. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
25. ಓಂ ಶ್ರೀ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
26. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವರಾಜವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
27. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
28. ಓಂ ಶ್ರೀ ನರವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
29. ಓಂ ಶ್ರೀ ದೇವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
30. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
31. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
32. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
33. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
34. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
35. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ
36. ಓಂ ಶ್ರೀ ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
37. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮರಕತಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
38. ಓಂ ಶ್ರೀ ನೀಲಮೇಘಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
39. ಓಂ ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರನೀಲಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
40. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂಡ್ಯಾದಿದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
41. ಓಂ ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯನಾರೀವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
42. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
43. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
44. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
45. ಓಂ ಶ್ರೀ ಭೂಷಿತಾಂಗ್ಯೆ ನಮಃ
46. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
47. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
48. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
49. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
50. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಮನಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
51. ಓಂ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
52. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
53. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
54. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶುಕಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
55. ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಘುಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
56. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಜವಶ್ಯಕರಾಯೈ ನಮಃ
57. ಓಂ ಶ್ರೀ ವೀಣಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
58. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೀತರತಾಯೈ ನಮಃ
59. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
60. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
61. ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇದಗೀತಾಯೈ ನಮಃ
62. ಓಂ ಶ್ರೀ ದೇವಗೀತಾಯೈ ನಮಃ
63. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಂಖಕುಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
64. ಓಂ ಶ್ರೀ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೈ ನಮಃ
65. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಯೈ ನಮಃ
66. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೃಹೀತಮಧುಪಾತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
67. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
68. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಧುಮಾಂಸಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
69. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
70. ಓಂ ಶ್ರೀ ಘೂರ್ಣಮಾನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
71. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಿತೇಂದುಮುಖ್ಯೆ ನಮಃ
72. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
73. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ
74. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೀರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
75. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಯಾಯೈ ನಮಃ
76. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
77. ಓಂ ಕದಂಬವನಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
78. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
79. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ತನಭಾರವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
80. ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಹರ್ಯಾದಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
81. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
82. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪುಂಸಾಂ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯೈ ನಮಃ
83. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
84. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
85. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
86. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಪಾತಕದಾಹಿನ್ಯೆ ನಮಃ
87. ಓಂ ಶ್ರೀ ನೄಣಾಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
88. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸೌಂದರ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
89. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
90. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
91. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
92. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
93. ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿನಾಶಿನ್ಯೆ ನಮಃ
94. ಓಂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
95. ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಪನ್ನಾಶಿನ್ಯೆ ನಮಃ
96. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
97. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಭುಜಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
98. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಯಾಃ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
99. ಓಂ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
100. ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಶುಭಸಂಹರ್ಯೈ ನಮಃ
101. ಓಂ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಾಪ್ಟೈಶ್ವರ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
102. ಓಂ ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯೆ ನಮಃ
103. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮುಖರಂಜಿನ್ಯೆ ನಮಃ
104. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
105. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ
106. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಾಪರಕಳಾಯೈ ನಮಃ
107. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
108. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಜಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||