ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

Sri Krishna Sahasranamavali in Kannada
 1. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ನಮಃ
 4. ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಸ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಕ್ಷೀರೋದಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 7. ಓಂ ವ್ಯೂಹೇಶಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 11. ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಭಾರಾರ್ತವಸುಧಾಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ದಯಾಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
 15. ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಸುಖಭಾವಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಸುಖಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಮುದಿತಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸ್ವಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾಭಿಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಧರ್ಮತ್ರಾಣಾರ್ಥಚೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಕಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಕಾಲಾವಯವಸಾಕ್ಷಿಕಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ವಸುಧಾಯಾಸಹರಣಾಯ ನಮಃ
 31. ಓಂ ನಾರದಪ್ರೇರಣೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಪ್ರಭೂಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ನಾರದೋದ್ಗೀತಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ರೌಹಿಣೇಯಕೃತಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾನನಿಯೋಜಕಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಮಹಾಗುಹಾಂತರ್ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಪುರಾಣವಪುಷೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಶೂರವಂಶೈಕಧಿಯೇ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಕಂಸಶಂಕಾವಿಷಾದಕೃತೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ವಸುದೇವೋಲ್ಲಸಚ್ಛಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ದೇವಕ್ಯಷ್ಟಮಗರ್ಭಗಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ವಸುದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
 47. ಓಂ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಬಾಲಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಸ್ವಭಾವೋತ್ಕೃಷ್ಟಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮ್ಯಂತಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯರ್ಕ್ಷಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ನಿಶೀಥಸಮಯೋದಿತಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ಪದ್ಮಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಕುಂಚಿತಾಂಚಿತಕುಂತಲಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಸುವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತಾಭರಣಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಸೂತಿಕಾಗೃಹಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಕಾರಾಗಾರಾಂಧಕಾರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಪಿತೃಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ವಸುದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 71. ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯನಿಯೋಜಕಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಅದೃಷ್ಟಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಧೃತಲೌಕಿಕವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಮಹರ್ಷಿಮಾನಸೋಲ್ಲಸಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಮಹೀಮಂಗಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಸಂತೋಷಿತಸುರವ್ರಾತಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಜನಕೋಪಾಯನಿರ್ದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 82. ಓಂ ದೇವಕೀನಯನೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಪಿತೃಪಾಣಿಪರಿಷ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಮೋಹಿತಾಗಾರರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯುದ್ಧಾಟಿತಾಶೇಷಕವಾಟಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಪಿತೃವಾಹಕಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಶೇಷೋರಗಫಣಾಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಶೇಷೋಕ್ತಾಖ್ಯಾಸಹಸ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಯಮುನಾಪೂರವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಸ್ವಭಾಸೋದ್ಭಾಸಿತವ್ರಜಾಯ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಕೃತಾತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಗ್ರಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ದುರ್ಗಾನಿವೇದಿತೋದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಯಶೋದಾತಲ್ಪಶಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 95. ಓಂ ನಂದಗೋಪೋತ್ಸವಸ್ಫೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ವ್ರಜಾನಂದಕರೋದಯಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಸುಜಾತಜಾತಕರ್ಮಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಗೋಪೀಭದ್ರೋಕ್ತಿನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಅಲೀಕನಿದ್ರೋಪಗಮಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಪೂತನಾಸ್ತನಪೀಡನಾಯ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಸ್ತನ್ಯಾತ್ತಪೂತನಾಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಪೂತನಾಕ್ರೋಶಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ವಿನ್ಯಸ್ತರಕ್ಷಾಗೋಧೂಲಯೇ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಯಶೋದಾಕರಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ನಂದಾಘ್ರಾತಶಿರೋಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಪೂತನಾಸುಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಪರ್ಯಂಕನಿದ್ರಾಲವೇ ನಮಃ
 109. ಓಂ ಮುಖಾರ್ಪಿತಪದಾಂಗುಲಯೇ ನಮಃ
 110. ಓಂ ಅಂಜನಸ್ನಿಗ್ಧನಯನಾಯ ನಮಃ
 111. ಓಂ ಪರ್ಯಾಯಾಂಕುರಿತಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ
 112. ಓಂ ಲೀಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 113. ಓಂ ತರಲಾಲೋಕಾಯ ನಮಃ
 114. ಓಂ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
 115. ಓಂ ದ್ವಿಜೋದಿತಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಾಯ ನಮಃ
 116. ಓಂ ಮಂತ್ರಪೂತಜಲಾಪ್ಲುತಾಯ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಯಶೋದೋತ್ಸಂಗಪರ್ಯಂಕಾಯ ನಮಃ
 118. ಓಂ ಯಶೋದಾಮುಖವೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 119. ಓಂ ಯಶೋದಾಸ್ತನ್ಯಮುದಿತಾಯ ನಮಃ
 120. ಓಂ ತೃಣಾವರ್ತಾದಿದುಸ್ಸಹಾಯ ನಮಃ
 121. ಓಂ ತೃಣಾವರ್ತಾಸುರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಮಾತೃವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 123. ಓಂ ಪ್ರಶಸ್ತನಾಮಕರಣಾಯ ನಮಃ
 124. ಓಂ ಜಾನುಚಂಕ್ರಮಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
 125. ಓಂ ವ್ಯಾಲಂಬಿಚೂಲಿಕಾರತ್ನಾಯ ನಮಃ
 126. ಓಂ ಘೋಷಗೋಪಪ್ರಹರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 127. ಓಂ ಸ್ವಮುಖಪ್ರತಿಬಿಂಬಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಗ್ರೀವಾವ್ಯಾಘ್ರನಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಪಂಕಾನುಲೇಪರುಚಿರಾಯ ನಮಃ
 130. ಓಂ ಮಾಂಸಲೋರುಕಟೀತಟಾಯ ನಮಃ
 131. ಓಂ ಘೃಷ್ಟಜಾನುಕರದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾನುಕಾರಕೃತೇ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತವರ್ಣವಾಗ್ವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಚಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಅನುರೂಪವಯಸ್ಯಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಚಾರುಕೌಮಾರಚಾಪಲಾಯ ನಮಃ
 137. ಓಂ ವತ್ಸಪುಚ್ಛಸಮಾಕೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 138. ಓಂ ವತ್ಸಪುಚ್ಛವಿಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 139. ಓಂ ವಿಸ್ಮಾರಿತಾನ್ಯವ್ಯಾಪಾರಾಯ ನಮಃ
 140. ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಮುದಾವಹಾಯ ನಮಃ
 141. ಓಂ ಅಕಾಲವತ್ಸನಿರ್ಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 142. ಓಂ ವಜ್ರವ್ಯಾಕ್ರೋಶಸುಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ
 143. ಓಂ ನವನೀತಮಹಾಚೋರಾಯ ನಮಃ
 144. ಓಂ ದಾರಕಾಹಾರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 145. ಓಂ ಪೀಠೋಲೂಖಲಸೋಪಾನಾಯ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಕ್ಷೀರಭಾಂಡವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 147. ಓಂ ಶಿಕ್ಯಭಾಂಡಸಮಾಕರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 148. ಓಂ ಧ್ವಾಂತಾಗಾರಪ್ರವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಭೂಷಾರತ್ನಪ್ರಕಾಶಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಗೋಪ್ಯುಪಾಲಂಭಭರ್ತ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ
 151. ಓಂ ಪರಾಗಧೂಸರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 152. ಓಂ ಮೃದ್ಭಕ್ಷಣಕೃತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಬಾಲೋಕ್ತಮೃತ್ಕಥಾರಂಭಾಯ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಮಿತ್ರಾಂತರ್ಗೂಢವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಕೃತಸಂತ್ರಾಸಲೋಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಜನನೀಪ್ರತ್ಯಯಾವಹಾಯ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಮಾತೃದೃಶ್ಯಾತ್ತವದನಾಯ ನಮಃ
 158. ಓಂ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಯಚರಾಚರಾಯ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಯಶೋದಾಲಾಲಿತಸ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಚ್ಛಂದ್ಯಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 161. ಓಂ ಸವಿತ್ರೀಸ್ನೇಹಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಸವಿತ್ರೀಸ್ತನಲೋಪಾಯ ನಮಃ
 163. ಓಂ ನವನೀತಾರ್ಥನಾಪ್ರಹ್ವಾಯ ನಮಃ
 164. ಓಂ ನವನೀತಮಹಾಶನಾಯ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಮೃಷಾಕೋಪಪ್ರಕಂಪೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಗೋಷ್ಠಾಂಗಣವಿಲೋಕನಾಯ ನಮಃ
 167. ಓಂ ದಧಿಮಂಥಘಟೀಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಕಿಂಕಿಣೀಕ್ವಾಣಸೂಚಿತಾಯ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಹೈಯಂಗವೀನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ
 170. ಓಂ ಮೃಷಾಶ್ರವೇ ನಮಃ
 171. ಓಂ ಚೌರ್ಯಶಂಕಿತಾಯ ನಮಃ
 172. ಓಂ ಜನನೀಶ್ರಮವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ
 173. ಓಂ ದಾಮಬಂಧನಿಯಂತ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
 174. ಓಂ ದಾಮಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 175. ಓಂ ಚಲಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 176. ಓಂ ಗಾಢೋಲೂಖಲಬಂಧನಾಯ ನಮಃ
 177. ಓಂ ಆಕೃಷ್ಟೋಲೂಖಲಾಯ ನಮಃ
 178. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 179. ಓಂ ಕುಬೇರಸುತಶಾಪವಿದೇ ನಮಃ
 180. ಓಂ ನಾರದೋಕ್ತಿಪರಾಮರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
 181. ಓಂ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಧನದಾತ್ಮಜಸಂಘುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 183. ಓಂ ನಂದಮೋಚಿತಬಂಧನಾಯ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಬಾಲಕೋದ್ಗೀತನಿರತಾಯ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಬಾಹುಕ್ಷೇಪೋದಿತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 187. ಓಂ ಮಿತ್ರವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
 188. ಓಂ ಗೋಪೀಗೀತಗುಣೋದಯಾಯ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಪ್ರಸ್ಥಾನಶಕಟಾರೂಢಾಯ ನಮಃ
 190. ಓಂ ವೃಂದಾವನಕೃತಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 191. ಓಂ ಗೋವತ್ಸಪಾಲನೈಕಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ
 192. ಓಂ ನಾನಾಕ್ರೀಡಾಪರಿಚ್ಛದಾಯ ನಮಃ
 193. ಓಂ ಕ್ಷೇಪಣೀಕ್ಷೇಪಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 194. ಓಂ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 195. ಓಂ ವೃಷವತ್ಸಾನುಕರಣಾಯ ನಮಃ
 196. ಓಂ ವೃಷಧ್ವಾನವಿಡಂಬನಾಯ ನಮಃ
 197. ಓಂ ನಿಯುದ್ಧಲೀಲಾಸಂಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 198. ಓಂ ಕೂಜಾನುಕೃತಕೋಕಿಲಾಯ ನಮಃ
 199. ಓಂ ಉಪಾತ್ತಹಂಸಗಮನಾಯ ನಮಃ
 200. ಓಂ ಸರ್ವಜಂತುರುತಾನುಕೃತೇ ನಮಃ
 201. ಓಂ ಭೃಂಗಾನುಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 202. ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಚೋರಾಯ ನಮಃ
 203. ಓಂ ವತ್ಸಪುರಸ್ಸರಾಯ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
 205. ಓಂ ಬಕಾಸುರಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ
 206. ಓಂ ಬಕತಾಲುಪ್ರದಾಹಕಾಯ ನಮಃ
 207. ಓಂ ಭೀತಗೋಪಾರ್ಭಕಾಹೂತಾಯ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಬಕಚಂಚುವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ
 209. ಓಂ ಬಕಾಸುರಾರಯೇ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 211. ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ
 212. ಓಂ ಬಾಲಾದ್ಭುತಾವಹಾಯ ನಮಃ
 213. ಓಂ ಬಲಭದ್ರಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಕೃತಕ್ರೀಡಾನಿಲಾಯನಾಯ ನಮಃ
 215. ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಸೇತುವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಪ್ಲವಂಗೋತ್ಪ್ಲವನಾಯ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಕಂದುಕಕ್ರೀಡನಾಯ ನಮಃ
 219. ಓಂ ಲುಪ್ತನಂದಾದಿಭವವೇದನಾಯ  ನಮಃ
 220. ಓಂ ಸುಮನೋಽಲಂಕೃತಶಿರಸೇ ನಮಃ
 221. ಓಂ ಸ್ವಾದುಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ನಶಿಕ್ಯಭೃತೇ ನಮಃ
 222. ಓಂ ಗುಂಜಾಪ್ರಾಲಂಬನಚ್ಛನ್ನಾಯ ನಮಃ
 223. ಓಂ ಪಿಂಛೈರಲಕವೇಷಕೃತೇ ನಮಃ
 224. ಓಂ ವನ್ಯಾಶನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಶೃಂಗರವಾಕಾರಿತವತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ
 226. ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಪಲ್ಲವೋತ್ತಂಸಪುಷ್ಪಸ್ವೇಚ್ಛಾತ್ತಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ
 227. ಓಂ ಮಂಜುಶಿಂಜಿತಮಂಜೀರಚರಣಾಯ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಕರಕಂಕಣಾಯ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಶಾಸನಾಯ ನಮಃ
 230. ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಪಟವೇ ನಮಃ
 231. ಓಂ ಪರಮಕೈತವಾಯ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಪ್ರತಿಧ್ವಾನಪ್ರಮುದಿತಾಯ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಶಾಖಾಚತುರಚಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 234. ಓಂ ಅಘದಾನವಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 235. ಓಂ ವಜ್ರವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 236. ಓಂ ವ್ರಜಸಂಜೀವನಾಯ ನಮಃ
 237. ಓಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
 238. ಓಂ ದಾನವಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
 239. ಓಂ ಕಾಲಿಂದೀಪುಲಿನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ
 240. ಓಂ ಸಹಭುಕ್ತವ್ರಜಾರ್ಭಕಾಯ ನಮಃ
 241. ಓಂ ಕಕ್ಷಾಜಠರವಿನ್ಯಸ್ತವೇಣವೇ ನಮಃ
 242. ಓಂ ವಲ್ಲವಚೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಭುಜಸಂಧ್ಯಂತರನ್ಯಸ್ತಶೃಂಗವೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 244. ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ
 245. ಓಂ ವಾಮಪಾಣಿಸ್ಥದಧ್ಯನ್ನಕಬಲಾಯ ನಮಃ
 246. ಓಂ ಕಲಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಅಂಗುಲ್ಯಂತರವಿನ್ಯಸ್ತಫಲಾಯ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಪರಮಪಾವನಾಯ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಅದೃಶ್ಯತರ್ಣಕಾನ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
 250. ಓಂ ವಲ್ಲವಾರ್ಭಕಭೀತಿಘ್ನೇ ನಮಃ
 251. ಓಂ ಅದೃಷ್ಟವತ್ಸಪವ್ರಾತಾಯ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾತವೈಭವಾಯ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಗೋವತ್ಸವತ್ಸಪಾನ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
 254. ಓಂ ವಿರಾಟ್ಪುರುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾನುರೂಪಾರ್ಥವತ್ಸವತ್ಸಪರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಯಥಾವತ್ಸಕ್ರಿಯಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಯಥಾಸ್ಥಾನನಿವೇಶನಾಯ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಯಥಾವ್ರಜಾರ್ಭಕಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 259. ಓಂ ಗೋಗೋಪೀಸ್ತನ್ಯಪಾಯ ನಮಃ
 260. ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ
 261. ಓಂ ಚಿರಾದ್ಬಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ
 262. ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
 263. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾತವೈಭವಾಯ ನಮಃ
 264. ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 265. ಓಂ ವ್ಯಾಲೀನಸೃಷ್ಟಗೋವತ್ಸವತ್ಸಪಾಯ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಧಾತೃಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ನಮಃ
 270. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 271. ಓಂ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ನಮಃ
 272. ಓಂ ಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 273. ಓಂ ನಿರುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 274. ಓಂ ವ್ಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 275. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 276. ಓಂ ನಿರಾಲಂಬನಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಅತಂತ್ರೀಕಾಯ ನಮಃ
 279. ಓಂ ದೇವಪಕ್ಷಾರ್ಥರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ
 280. ಓಂ ಅಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 281. ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾದಯೇ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಅಣೀಯಸೇ ನಮಃ
 283. ಓಂ ಸ್ಥೂಲರೂಪವತೇ ನಮಃ
 284. ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ
 285. ಓಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಾಯ ನಮಃ
 286. ಓಂ ಕೃಪಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 287. ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಚಾರಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ
 288. ಓಂ ಛಂದೋಮಯಾಯ ನಮಃ
 289. ಓಂ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 290. ಓಂ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತದ್ವಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 291. ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 292. ಓಂ ಅಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 293. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ
 294. ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ
 295. ಓಂ ಅಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 296. ಓಂ ಸಕಲಾವರಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ
 297. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ
 298. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 299. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಪೂರ್ವವತ್ಸವತ್ಸಪದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
 301. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಯಾದವಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಗೋಪಾಲೋಕನಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 303. ಓಂ ಸ್ಮಿತೇಕ್ಷಾಹರ್ಷಿತಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲವಾಕ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 305. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಶ್ರುಧೌತಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 306. ಓಂ ಲೀಲಾವೈಚಿತ್ರ್ಯಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ
 307. ಓಂ ಬಲಭದ್ರೈಕಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 308. ಓಂ ನಾಮಾಕಾರಿತಗೋಕುಲಾಯ ನಮಃ
 309. ಓಂ ಗೋಪಾಲಬಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 311. ಓಂ ರಜ್ಜುಯಜ್ಞೇಪವೀತವತೇ ನಮಃ
 312. ಓಂ ವೃಕ್ಷಚ್ಛಾಯಾಹತಾಶಾಂತಯೇ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಗೋಪೋತ್ಸಂಗೋಪಬರ್ಹಿಣಾಯ ನಮಃ
 314. ಓಂ ಗೋಪಸಂವಾಹಿತಪದಾಯ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಗೋಪವ್ಯಜನವೀಜಿತಾಯ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಗೋಪಗಾನಸುಖೋನ್ನಿದ್ರಾಯ ನಮಃ
 317. ಓಂ ಶ್ರೀದಾಮಾರ್ಜಿತಸೌಹೃದಾಯ ನಮಃ
 318. ಓಂ ಸುನಂದಸುಹೃದೇ ನಮಃ
 319. ಓಂ ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 320. ಓಂ ಸುಬಲಪ್ರಾಣರಂಜನಾಯ ನಮಃ
 321. ಓಂ ತಾಲೀವನಕೃತಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಬಲಪಾತಿತಧೇನುಕಾಯ ನಮಃ
 323. ಓಂ ಗೋಪೀಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಗೋಧೂಲಿಚ್ಛುರಿತಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಗೋಪೀವಿರಹಸಂತಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಕೃತಮಜ್ಜನಾಯ ನಮಃ
 327. ಓಂ ಪ್ರಲಂಬಬಾಹವೇ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಪುಂಡರೀಕಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
 329. ಓಂ ವಿಲಾಸಲಲಿತಸ್ಮೇರಗರ್ಭಲೀಲಾವಲೋಕನಾಯ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಾನುಲೇಪಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
 331. ಓಂ ಜನನ್ಯುಪಹೃತಾನ್ನಭುಜೇ ನಮಃ
 332. ಓಂ ವರಶಯ್ಯಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 333. ಓಂ ರಾಧಾಪ್ರೇಮಸಲ್ಲಾಪನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ
 334. ಓಂ ಯಮುನಾತಟಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 335. ಓಂ ವಿಷಾರ್ತವ್ರಜಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ
 336. ಓಂ ಕಾಲಿಯಕ್ರೋಧಜನಕಾಯ ನಮಃ
 337. ಓಂ ವೃದ್ಧಾಹಿಕುಲವೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ
 338. ಓಂ ಕಾಲಿಯಾಹಿಫಣಾರಂಗನಟಾಯ ನಮಃ
 339. ಓಂ ಕಾಲಿಯಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 340. ಓಂ ನಾಗಪತ್ನೀಸ್ತುತಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 341. ಓಂ ನಾನಾವೇಷಸಮೃದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ
 342. ಓಂ ಅವಿಷ್ವಕ್ತದೃಶೇ ನಮಃ
 343. ಓಂ ಆತ್ಮೇಶಾಯ ನಮಃ
 344. ಓಂ ಸ್ವದೃಶೇ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 347. ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಾಯ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಸರ್ವಸಾತ್ವತಾಯ ನಮಃ
 350. ಓಂ ಅಕುಂಠಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 351. ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
 352. ಓಂ ಆಕಾಶನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 353. ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಗತಯೇ ನಮಃ
 354. ಓಂ ನಾಗವನಿತಾಪತಿಭೈಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ
 355. ಓಂ ಸ್ವಾಂಘ್ರಿಮುದ್ರಾಂಕನಾಗೇಂದ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಕಾಲಿಯಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 357. ಓಂ ಅಭಯಾಯ ನಮಃ
 358. ಓಂ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ
 359. ಓಂ ಸ್ತುತೋತ್ತಮಗುಣಾಯ ನಮಃ
 360. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 361. ಓಂ ಮಹ್ಯಂ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಮರುತೇ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 366. ಓಂ ದ್ಯುಶೀರ್ಷವತೇ ನಮಃ
 367. ಓಂ ನಾಗೋಪಾಯನಹೃಷ್ಟಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಹೃದೋತ್ಸಾರಿತಕಾಲಿಯಾಯ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಬಲಭದ್ರಸುಖಾಲಾಪಾಯ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಗೋಪಾಲಿಂಗನನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ
 371. ಓಂ ದಾವಾಗ್ನಿಭೀತಗೋಪಾಲಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 372. ಓಂ ದಾವಾಗ್ನಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 373. ಓಂ ನಯನಾಚ್ಛಾದನಕ್ರೀಡಾಲಂಪಟಾಯ ನಮಃ
 374. ಓಂ ನೃಪಚೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ
 375. ಓಂ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾಯ ನಮಃ
 376. ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಬಲವಾಹಕಕೇಲಿಮತೇ ನಮಃ
 378. ಓಂ ಬಲಘಾತಿತದುರ್ಧರ್ಷಪ್ರಲಂಬಾಯ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಬಲವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 380. ಓಂ ಮುಂಜಾಟವ್ಯಗ್ನಿಶಮನಾಯ ನಮಃ
 381. ಓಂ ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲವಿನೋದವತೇ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಶಿಲಾನ್ಯಸ್ತಾನ್ನಭೃತೇ ನಮಃ
 383. ಓಂ ದೈತ್ಯಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಶಾದ್ವಲಾಸನಾಯ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಸದಾಪ್ತಗೋಪಿಕೋದ್ಗೀತಾಯ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಕರ್ಣಿಕಾರಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
 387. ಓಂ ನಟವೇಷಧರಾಯ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಂಕಾಯ ನಮಃ
 389. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾವೃತಾಯ ನಮಃ
 390. ಓಂ ಗೋಪೀಮನೋಹರಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 391. ಓಂ ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 392. ಓಂ ವಿನ್ಯಸ್ತವದನಾಂಭೋಜಾಯ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಚಾರುಶಬ್ದಕೃತಾನನಾಯ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಬಿಂಬಾಧರಾರ್ಪಿತೋದಾರವೇಣವೇ ನಮಃ
 395. ಓಂ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 396. ಓಂ ವ್ರಜಸಂವರ್ಣಿತಾಯ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಶ್ರಾವ್ಯವೇಣುನಾದಾಯ  ನಮಃ
 398. ಓಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 399. ಓಂ ಗೋಗೋಪಗೋಪೀಜನ್ಮೇಪ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಗೀತಸ್ರುತಿಸರಿತ್ಪೂರಾಯ ನಮಃ
 401. ಓಂ ನಾದನರ್ತಿತಬರ್ಹಿಣಾಯ ನಮಃ
 402. ಓಂ ರಾಗಪಲ್ಲವಿತಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಗೀತಾನಮಿತಪಾದಪಾಯ ನಮಃ
 404. ಓಂ ವಿಸ್ಮಾರಿತತೃಣಗ್ರಾಸಮೃಗಾಯ ನಮಃ
 405. ಓಂ ಮೃಗವಿಲೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
 406. ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಹಿಂಸ್ರಸಹಜವೈರಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಸುಗಾಯನಾಯ ನಮಃ
 408. ಓಂ ಗಾಢೋದೀರಿತಗೋವೃಂದ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಪ್ರೇಮೋತ್ಕರ್ಣಿತತರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ
 410. ಓಂ ನಿಷ್ಪಂದಯಾನಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 411. ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 412. ಓಂ ಶಾಖೋತ್ಕರ್ಣಶಕುಂತೌಘಾಯ ನಮಃ
 413. ಓಂ ಛತ್ರಾಯಿತಬಲಾಹಕಾಯ ನಮಃ
 414. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯಿತಚರಾಚರಾಯ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಮದನಾಯ ನಮಃ
 418. ಓಂ ಗೋಪೀಕುಚಕುಂಕುಮಮುದ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಗೋಪಕನ್ಯಾಜಲಕ್ರೀಡಾಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 420. ಓಂ ಗೋಪ್ಯಂಶುಕಾಪಹೃತೇ ನಮಃ
 421. ಓಂ ಸ್ಕಂಧಾರೋಪಿತಗೋಪಸ್ತ್ರೀವಾಸಸೇ ನಮಃ
 422. ಓಂ ಕುಂದನಿಭಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ
 423. ಓಂ ಗೋಪೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲಶಶಿನೇ ನಮಃ
 424. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಯಾಚಿತಾಂಶುಕಾಯ ನಮಃ
 425. ಓಂ ಗೋಪೀನಮಸ್ಕಿರಯಾದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 426. ಓಂ ಗೋಪ್ಯೇಕಕರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಗೋಪ್ಯಂಜಲಿವಿಶೇಷಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಗೋಪೀಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಶಾಂತವಾಸಸ್ಫುರದ್ಗೋಪೀಕೃತಾಂಜಲಯೇ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಅಘಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 431. ಓಂ ಗೋಪೀಕೇಲಿವಿಲಾಸಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಗೋಪೀಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮದಾಯ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀವಸ್ತ್ರದಾಯ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಗೋಪೀಚಿತ್ತಚೋರಾಯ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಕುತೂಹಲಿನೇ ನಮಃ
 436. ಓಂ ವೃಂದಾವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಗೋಪಬಂಧವೇ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಯಜ್ವಾನ್ನಯಾಚಿತ್ರೇ ನಮಃ
 439. ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಯಜ್ಞಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 441. ಓಂ ಯಜ್ಞಪತ್ನ್ಯಭಿವಾಂಛಿತಾಯ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಮುನಿಪತ್ನೀವಿತೀರ್ಣಾನ್ನತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 443. ಓಂ ಮುನಿವಧೂಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 444. ಓಂ ದ್ವಿಜಪತ್ನ್ಯಭಿಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 445. ಓಂ ದ್ವಿಜಪತ್ನೀವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 446. ಓಂ ಪ್ರತಿರುದ್ಧಸತೀಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 447. ಓಂ ದ್ವಿಜವಿಮೋಹಿತ್ರೇ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಮುನಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಯಜ್ವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 450. ಓಂ ವಾಸವಯಾಗವಿದೇ ನಮಃ
 451. ಓಂ ಪಿತೃಪ್ರೋಕ್ತಕ್ರಿಯಾರೂಪಶಕ್ರಯಾಗನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಶಕ್ರಾಮರ್ಷಕರಾಯ ನಮಃ
 453. ಓಂ ಶಕ್ರವೃಷ್ಟಿಪ್ರಶಮನೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಧರಾಯ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಗೋಪಗೋಬೃಂದತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಚ್ಛಾತ್ರಚಂಡದಂಡಭುಜಾರ್ಗಲಾಯ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಸಪ್ತಾಹವಿಧೃತಾದ್ರೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಮೇಘವಾಹನಗರ್ವಘ್ನೇ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಭುಜಾಗ್ರೋಪರಿವಿನ್ಯಸ್ತಕ್ಷ್ಮಾಧರಕ್ಷ್ಮಾಭೃತೇ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
 461. ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಸ್ಥಾಪಿತಗಿರಯೇ ನಮಃ
 462. ಓಂ ಗೋಪೀದಧ್ಯಕ್ಷತಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಸುಮನೋವೃಷ್ಟಿಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 465. ಓಂ ವಾಸವವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಕಾಮಧೇನುಪಯಃಪೂರಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಸುರಭಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಧರಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಓಷಧೀರೋಮ್ಣೇ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 471. ಓಂ ಮನೋಮಯಾಯ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾರಥಯೇ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಐರಾವತಕರಾನೀತವಿಯದ್ಗಂಗಾಪ್ಲುತಾಯ ನಮಃ
 476. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಗೋಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಶುಭಂಕರಾಯ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಸರ್ವವೇದಮಯಾಯ ನಮಃ
 481. ಓಂ ಮಗ್ನನಂದಾನ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
 482. ಓಂ ಪಿತೃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 483. ಓಂ ವರುಣೋದೀರಿತಾತ್ಮೇಕ್ಷಾಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ
 484. ಓಂ ವರುಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 485. ಓಂ ವರುಣಾನೀತಜನಕಾಯ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಗೋಪಜ್ಞಾತಾತ್ಮವೈಭವಾಯ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಸ್ವರ್ಲೋಕಾಲೋಕಸಂಹೃಷ್ಟಗೋಪವರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 488. ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾಯ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ್ಗೋಪಿತಾಯ ನಮಃ
 490. ಓಂ ಗೋಪದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 491. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪದಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 492. ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರವಿಹಾರೋತ್ಕಾಯ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
 494. ಓಂ ವಶಕಾಯ ನಮಃ
 495. ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಭರ್ತೃರುದ್ಧಗೋಪಿಕಾಧ್ಯಾನಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾನಯನಾಸ್ವಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಗೋಪೀನರ್ಮೋಕ್ತಿನಿವೃತಾಯ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಮಾನಹರಣಾಯ ನಮಃ
 501. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಶತಯೂಥಪಾಯ ನಮಃ
 502. ಓಂ ವೈಜಯಂತೀಸ್ರಗಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 503. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಮಾನವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 504. ಓಂ ಗೋಪಕಾಂತಾಸುನಿರ್ದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 505. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 506. ಓಂ ಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾಸ್ಯದತ್ತತಾಂಬೂಲಾಯ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಫಲಿತೋತ್ಕೃಷ್ಟಯೌವನಾಯ ನಮಃ
 509. ಓಂ ವಲ್ಲಭೀಸ್ತನಸಕ್ತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 510. ಓಂ ವಲ್ಲಬೀಪ್ರೇಮಚಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
 511. ಓಂ ಗೋಪೀಚೇಲಾಂಚಲಾಸೀನಾಯ ನಮಃ
 512. ಓಂ ಗೋಪೀನೇತ್ರಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ
 513. ಓಂ ರಾಸಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 514. ಓಂ ಗೋಪೀಮಂಡಲಮಂಡನಾಯ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಗೋಪೀಹೇಮಮಣಿಶ್ರೇಣಿಮಧ್ಯೇಂದ್ರಮಣಯೇ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
 517. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರೇಂದುಶಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 518. ಓಂ ಶಂಖಚೂಡಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ
 519. ಓಂ ಶಂಖಚೂಡಶಿರೋರತ್ನಸಂಪ್ರೀಣಿತಬಲಾಯ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 521. ಓಂ ಅರಿಷ್ಟಾರಿಷ್ಟಕೃತೇ ನಮಃ
 522. ಓಂ ದುಷ್ಟಕೇಶಿದೈತ್ಯನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಸರಸಾಯ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಸಸ್ಮಿತಮುಖಾಯ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಸುಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ
 526. ಓಂ ವಿರಹಾಕುಲಾಯ ನಮಃ
 527. ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾರ್ಪಿತಪ್ರೀತಯೇ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಅಕ್ರೂರಧ್ಯಾನಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಅಕ್ರೂರಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 530. ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ
 531. ಓಂ ಗುಣವೃತ್ತ್ಯುಪಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 532. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 533. ಓಂ ತನ್ಮಾತ್ರಾವಯವಿನೇ ನಮಃ
 534. ಓಂ ಬುದ್ಧಿತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 535. ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಥಿನೇ ನಮಃ
 536. ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 538. ಓಂ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 539. ಓಂ ವಿಪರ್ಯಾಸವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಮಧುರಾಜನಸಂವೀಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
 541. ಓಂ ರಜಕಪ್ರತಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ
 542. ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಬರಸಂವೀತಾಯ ನಮಃ
 543. ಓಂ ಮಾಲಾಕಾರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 544. ಓಂ ಕುಬ್ಜಾವಕ್ರತ್ವನಿರ್ಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 545. ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಯೌವನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 546. ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಂಗರಾಗಸುರಭಯೇ ನಮಃ
 547. ಓಂ ಕಂಸಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
 548. ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
 549. ಓಂ ಕುವಲಯಾಪೀಡಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 550. ಓಂ ಕಂಸಭೀತಿಕೃತೇ ನಮಃ
 551. ಓಂ ದಂತಿದಂತಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 552. ಓಂ ರಂಗತ್ರಾಸಕಾಯ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿದೇ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಚಾಣೂರಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 555. ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
 556. ಓಂ ದೇವಕೀಹರ್ಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 557. ಓಂ ವಸುದೇವಪದಾನಮ್ರಾಯ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಪಿತೃಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಉರ್ವೀಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಭೂಪಾಯ ನಮಃ
 561. ಓಂ ಉಗ್ರಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಾಯ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಆಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಶಚೀನಾಥಾಯ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಸುಧರ್ಮಾನಯನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 565. ಓಂ ದ್ವಿಜಾತಿಸತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 566. ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಸಾಂದೀಪನಿಕೃತಾಭ್ಯಸ್ತವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೈಕಧಿಯೇ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಸುಧಯೇ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಗುರ್ವಭೀಷ್ಟಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮೋದಧಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 571. ಓಂ ಹತಪಂಚಜನಪ್ರಾಪ್ತಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಯಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜಜಯಾನೀತಗುರುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಉರುಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಮಧುರಾಜನಮಾನದಾಯ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಗೋಮಂತಗಿರಿಸಂಚರಾಯ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಗೋಮಂತದಾವಶಮನಾಯ ನಮಃ
 581. ಓಂ ಗರುಡಾನೀತಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಶೋಭಿನೇ ನಮಃ
 583. ಓಂ ಜರಾಸಂಧಮದಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 584. ಓಂ ಸೃಗಾಲಾವನಿಪಾಲಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಸೃಗಾಲಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ
 586. ಓಂ ವಿಧ್ವಸ್ತಕಾಲಯವನಾಯ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಮುಚುಕುಂದವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಆಜ್ಞಾಪಿತಮಹಾಂಭೋಧಯೇ ನಮಃ
 589. ಓಂ ದ್ವಾರಕಾಪುರಕಲ್ಪನಾಯ ನಮಃ
 590. ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 591. ಓಂ ರುಕ್ಮಿಮಾನಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
 593. ಓಂ ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ
 594. ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಜಾನಯೇ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕಾಯ ನಮಃ
 596. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಅಪಾಕೃತತ್ರಿಲೋಕಾರ್ತಯೇ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಪದಾನ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 601. ಓಂ ಗರುಡವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಬಾಣಾಸುರಪುರೀರೋದ್ಧ್ರೇ ನಮಃ
 603. ಓಂ ರಕ್ಷಾಜ್ವಲನಯಂತ್ರಜಿತೇ ನಮಃ
 604. ಓಂ ಧೂತಪ್ರಮಥಸಂರಂಭಾಯ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಜಿತಮಾಹೇಶ್ವರಜ್ವರಾಯ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಶಕ್ತಿನಿರ್ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಭೂತಭೇತಾಲಮೋಹಕೃತೇ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಶಂಭುತ್ರಿಶೂಲಜಿತೇ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಶಂಭುಜೃಂಭಣಾಯ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಶಂಭುಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 611. ಓಂ ಇಂದಿರಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಇಂದುಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಮೋಹಾವರ್ತನಿವರ್ತನಾಯ ನಮಃ
 616. ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಮೇಧಾಕೋಶಾಯ ನಮಃ
 618. ಓಂ ತನ್ಮಾತ್ರರೂಪವತೇ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 620. ಓಂ ಅಗ್ನಿವದನಾಯ ನಮಃ
 621. ಓಂ ಕಾಲನಾಭಾಯ ನಮಃ
 622. ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಾಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ
 623. ಓಂ ತುರೀಯಾಯ ನಮಃ
 624. ಓಂ ಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 625. ಓಂ ದ್ವಂದ್ವಾರಾಮಾತ್ಮದೂರಗಾಯ ನಮಃ
 626. ಓಂ ಅಜ್ಞಾತಪಾರಾಯ ನಮಃ
 627. ಓಂ ವಶ್ಯಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 628. ಓಂ ಅವ್ಯಾಕೃತವಿಹಾರವತೇ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಆತ್ಮಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ
 630. ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 631. ಓಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ
 632. ಓಂ ಬಾಣಬಾಹುವನಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ
 633. ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 634. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧನಿರೋಧಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 635. ಓಂ ಜಲೇಶಾಹೃತಗೋಕುಲಾಯ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಜಲೇಶವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ
 637. ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಸತ್ರಾಜಿದ್ರತ್ನಯಾಚಕಾಯ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಪ್ರಸೇನಾನ್ವೇಷಣೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 640. ಓಂ ಜಾಂಬವದ್ಧೃತರತ್ನದಾಯ ನಮಃ
 641. ಓಂ ಜಿತರ್ಕ್ಷರಾಜತನಯಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಜಾಂಬವತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 643. ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಶತಧನ್ವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಕಾಲಿಂದೀಪತಯೇ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಅಕ್ರೂರಬಂಧವೇ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಅಕ್ರೂರರತ್ನದಾಯ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಕೈಕಯೀರಮಣಾಯ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಭದ್ರಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 651. ಓಂ ನಾಗ್ನಜಿತೀಧವಾಯ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಮಾದ್ರೀಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
 653. ಓಂ ಶಬ್ಯಾಪ್ರಾಣಬಂಧವೇ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಉರುಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಸುಶೀಲಾದಯಿತಾಯ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಮಿತ್ರವಿಂದಾನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 658. ಓಂ ರುದ್ಧಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಮಹಾಪುರಾಯ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಸುರಪಾಶಾವೃತಿಚ್ಛೇದಿನೇ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ
 661. ಓಂ ಕ್ರೂರಯುದ್ಧವಿದೇ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಶಿರೋಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
 665. ಓಂ ನರಕಾಸುರವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ
 666. ಓಂ ನರಕಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 671. ಓಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ
 672. ಓಂ ಗುಣದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಗೂಢಸ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 674. ಓಂ ವಿಭೂತಿಮತೇ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 676. ಓಂ ಜಗದುಪದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಪರಮಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಪಾಲನಾಯ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 680. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 681. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 682. ಓಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕಶಕ್ತ್ಯರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಕೃತಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
 684. ಓಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 685. ಓಂ ಅನಿರ್ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 686. ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಚಿರಂತನಾಯ ನಮಃ
 688. ಓಂ ನಾದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಮಂತ್ರಕೋಟೀಶಾಯ ನಮಃ
 690. ಓಂ ನಾನಾವಾದನಿರೋಧಕಾಯ ನಮಃ
 691. ಓಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜಕಾಯ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಅಮರೀಕೃತದೇವೌಘಾಯ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಬಂಧಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಕಾಂತಾಮನೋಭವಾಯ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನಾಚಲಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 699. ಓಂ ವರುಣಚ್ಛತ್ರಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
 700. ಓಂ ಶಕ್ರಾಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 701. ಓಂ ಶಕ್ರಜನನೀಕುಂಡಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಅದಿತಿಪ್ರಸ್ತುತಸ್ತೋತ್ರಾಯ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋದ್ಘುಷ್ಟಚೇಷ್ಟನಾಯ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ
 705. ಓಂ ಸಂಯಮಿನೇ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಜನ್ಮಾಲಿಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಷಡ್ವಿಂಶಕಾಯ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಅರ್ಥದಾಯ ನಮಃ
 709. ಓಂ ಯಶಸ್ಯನೀತಯೇ ನಮಃ
 710. ಓಂ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾಯ ನಮಃ
 711. ಓಂ ಸತ್ಕಥಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಾಯ ನಮಃ
 713. ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 714. ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಪೌಂಡ್ರಕಪ್ರಾಣಹರಣಾಯ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಕಾಶಿರಾಜನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಗರ್ವಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ
 718. ಓಂ ವಿಚಕ್ರವಧದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಹಂಸವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ನಮಃ
 720. ಓಂ ಸಾಂಬಜನಕಾಯ ನಮಃ
 721. ಓಂ ಡಿಂಭಕಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 722. ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
 723. ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಪಿತೃವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಸವನದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 726. ಓಂ ರಥಿನೇ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಸಾರಥ್ಯನಿರ್ದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನಾಯ ನಮಃ
 729. ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಸ್ತಂಭನೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 733. ಓಂ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಪೂರ್ಣಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 735. ಓಂ ಆದಿನಾರಾಯಣೇಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 736. ಓಂ ವಿಪ್ರಪುತ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಸರ್ವಮಾತೃಸುತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಪಾರ್ಥವಿಸ್ಮಯಕೃತೇ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಪಾರ್ಥಪ್ರಣವಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧನಾಯ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 741. ಓಂ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಘಂಟಾಕರ್ಣಕ್ರಿಯಾಮೌಢ್ಯಾತ್ತೇಷಿತಾಯ ನಮಃ
 743. ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 744. ಓಂ ಮುನಿವೃಂದಾದಿಭಿರ್ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಘಂಟಾಕರ್ಣವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 746. ಓಂ ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಪರಾಯ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಚೀರವಾಸಸೇ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಪಿಂಗಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕೃತಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ
 750. ಓಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಶಿವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ವಯಂವರಾಲೋಕಕೌತುಕಿನೇ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಬಲಸಂರಂಭಶಮನಾಯ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಬಲದರ್ಶಿತಪಾಂಡವಾಯ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಯತಿವೇಷಾರ್ಜುನಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಫಾಲ್ಗುನೋದ್ವಾಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 759. ಓಂ ಪ್ರೀಣಿತಫಾಲ್ಗುನಾಯ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಖಾಂಡವಪ್ರೀಣೀತಾರ್ಚಿಷ್ಮತೇ ನಮಃ
 761. ಓಂ ಮಯದಾನವಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
 763. ಓಂ ರಾಜಸೂಯಾರ್ಹಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಯೋಜಕಾಯ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಭೀಮಾರ್ದಿತಜರಾಸಂಧಾಯ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಮಾಗಧಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ
 766. ಓಂ ರಾಜಬಂಧನನಿರ್ಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 767. ಓಂ ರಾಜಸೂಯಾಗ್ರಪೂಜನಾಯ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಚೈದ್ಯಾದ್ಯಸಹನಾಯ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಭೀಷ್ಮಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಸಾತ್ವತಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
 771. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಅರ್ಥಸಮಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 773. ಓಂ ಮಂದರಾಚಲಧಾರಕಾಯ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಯಜ್ಞಾವತಾರಾಯ ನಮಃ
 775. ಓಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 776. ಓಂ ಬಲಿಯಜ್ಞಸಭಾಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 777. ಓಂ ದೃಪ್ತಕ್ಷತ್ರಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 778. ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 779. ಓಂಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
 780. ಓಂ ರೇವತೀಪ್ರೇಮವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 781. ಓಂ ಸರ್ವಾವತಾರಾಧಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
 782. ಓಂ ವೇದಬಾಹ್ಯವಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಕಲಿದೋಷನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 784. ಓಂ ದಶನಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 785. ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 787. ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
 788. ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
 789. ಓಂ ಚೈದ್ಯಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ
 790. ಓಂ ದ್ರೌಪದೀರಚಿತಸ್ತೋತ್ರಾಯ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ
 792. ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 793. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಮಧುಪತಯೇ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
 796. ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 797. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
 798. ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 799. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 800. ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ
 801. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 802. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 803. ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 807. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಮಹಾಹ್ರದಾಯ ನಮಃ
 810. ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
 811. ಓಂ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ
 812. ಓಂ ಪಾಂಚಾಲೀಮಾನರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಸಾಲ್ವಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 814. ಓಂ ಸಮರಶ್ಲಾಧಿನೇ ನಮಃ
 815. ಓಂ ದಂತವಕ್ತ್ರನಿಬರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ
 816. ಓಂ ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಸಖಾಯ ನಮಃ
 817. ಓಂ ಪೃಥುಕಾಸ್ವಾದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಘೃಣೀನೇ ನಮಃ
 819. ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯ ನಮಃ
 821. ಓಂ ಗೋಪೀಪುನರವೇಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 824. ಓಂ ದುರ್ವಾಸಸ್ತೃಪ್ತಿಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 825. ಓಂ ಅವಿಜ್ಞಾತವ್ರಜಾಕೀರ್ಣಪಾಂಡವಾಲೋಕನಾಯ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಪಾರ್ಥಸಾರಥ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಪಾಂಡವದೌತ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
 830. ಓಂ ವಿದುರಾತಿಥ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 831. ಓಂ ಕುಂತೀಸಂತೋಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಸುಯೋಧನತಿರಸ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 833. ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನವಿಕಾರವಿದೇ ನಮಃ
 834. ಓಂ ವಿದುರಾಭಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ
 835. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 836. ಓಂ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯಾಯ ನಮಃ
 837. ಓಂ ಮಂಗಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 838. ಓಂ ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿದೇಹಭಾಜೇ ನಮಃ
 840. ಓಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಾಹಕಾಯ ನಮಃ
 841. ಓಂ ಸರ್ವದಾಶಾರ್ಹಸತತಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಮಧುರಾಲಾಪಾಯ ನಮಃ
 844. ಓಂ ಸಾಧುದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
 845. ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಾನುಗತಾಯ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಕೌರವೇಂದ್ರಕ್ಷಯೇಕ್ಷಿತ್ರೇ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 849. ಓಂ ದಾನವಾರಾತಯೇ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಉರುಗೀತಾಯ ನಮಃ
 851. ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಶ್ರುತಿಮತೇ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 855. ಓಂ ವರಶೀಲಾಯ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಶಿವಾರಂಭಾಯ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಸುವಿಜ್ಞಾನವಿಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಸ್ವಭಾವಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಸನ್ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಸುಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 861. ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗತಾಯ ನಮಃ
 863. ಓಂ ದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 864. ಓಂ ಕರ್ಣವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 865. ಓಂ ಪ್ರತೋದಧೃತೇ ನಮಃ
 866. ಓಂ (ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗತದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯ) ನಮಃ
 867. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪವಿಸ್ಮಾರಿತಧನಂಜಯಾಯ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಧರ್ಮಧೇನವೇ ನಮಃ
 870. ಓಂ ವರ್ಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 871. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಚತುರ್ಯುಗಕ್ರಿಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 873. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಪರಿತ್ರಾತಪಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಥಚಕ್ರಭೃತೇ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಅರ್ಜುನಾಯಾಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಾವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಸುಜಾತಾನಂತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಸ್ವಪ್ನವ್ಯಾಪಾರಿತಾರ್ಜುನಾಯ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಅಕಾಲಸಂಧ್ಯಾಘಟನಾಯ ನಮಃ
 881. ಓಂ ಚಕ್ರಾಂತರಿತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 882. ಓಂ ದುಷ್ಟಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಪಾರ್ಥಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಸಿಂಧುರಾಜಶಿರಃಪಾತಸ್ಥಾನವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 885. ಓಂ ವಿವೇಕದೃಶೇ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಶೋಕಹರಣಾಯ ನಮಃ
 887. ಓಂ ದ್ರೋಣೋತ್ಸೇಕಾದಿವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಪಾರ್ಥಮನ್ಯುನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಪಾಂಡವೋತ್ಸವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಕ್ರಾಂತಕೌಂತೇಯರಥಾಯ ನಮಃ
 891. ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಅಹಿಶೀರ್ಷಜಿತೇ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಕಾಲಕೋಪಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಭೀಮಸೇನಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 895. ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಧಾಯಾಸತ್ರಾತಪಾಂಡುಸುತಾಯ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಇಷೀಕಾಸ್ತ್ರಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ
 898. ಓಂ ದ್ರೌಣಿರಕ್ಷಾವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಪಹಾರಿತದ್ರೌಣಿಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ
 900. ಓಂ ಅಭಂಗುರಾಯ ನಮಃ
 901. ಓಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪರಾಮೃಷ್ಟಾಭೀಮಪ್ರತಿಕೃತಿಸ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 902. ಓಂ ಭೀಷ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಗದಾಗ್ರಜನ್ಮನೇ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಪಾಂಚಾಲೀಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಗಾಂಧಾರೀಕೋಪದೃಗ್ಗುಪ್ತಧರ್ಮಸೂನವೇ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 909. ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಭಯಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 910. ಓಂ ಭೀಷ್ಮಶಲ್ಯವ್ಯಥಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 911. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 912. ಓಂ ಶಾಂತನವೋದೀರ್ಣಸರ್ವಧರ್ಮಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಸ್ಮಾರಿತಬ್ರಹ್ಮಾವಿದ್ಯಾರ್ಥಪ್ರೀತಪಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 914. ಓಂ ಮಹಾಸ್ತ್ರವಿದೇ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ
 916. ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಸುಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 917. ಓಂ ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಕ್ಷಯಕೃತೇ ನಮಃ
 918. ಓಂ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 919. ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
 920. ಓಂ ಧರ್ಮಸೂನೋರ್ವಾಜಿಮೇಧಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 921. ಓಂ ವಿಹಿತಾರ್ಥಾಪ್ತಸತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
 922. ಓಂ ಮಾಸಕಾತ್ಪರಿವರ್ತದಾಯ ನಮಃ
 923. ಓಂ ಉತ್ತಂಕಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ
 924. ಓಂ ಆತ್ಮೀಯದಿವ್ಯರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
 925. ಓಂ ಜನಕಾವಗತಸ್ವೋಕ್ತಭಾರತಾಯ ನಮಃ
 926. ಓಂ ಸರ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 927. ಓಂ ಅಸೋಢಯಾದವೋದ್ರೇಕಾಯ ನಮಃ
 928. ಓಂ ವಿಹಿತಾಪ್ತಾದಿಪೂಜನಾಯ ನಮಃ
 929. ಓಂ ಸಮುದ್ರಸ್ಥಾಪಿತಾಶ್ಚರ್ಯಮುಸಲಾಯ ನಮಃ
 930. ಓಂ ವೃಷ್ಣಿವಾಹಕಾಯ ನಮಃ
 931. ಓಂ ಮುನಿಶಾಪಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 932. ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾದಿತ್ರಿದಶಾರ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 933. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರತ್ಯವಹಾರೋತ್ಕಾಯ ನಮಃ
 934. ಓಂ ಸ್ವಧಾಮಗಮನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
 935. ಓಂ ಪ್ರಭಾಸಾಲೋಕನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 936. ಓಂ ನಾನಾವಿಧನಿಮಿತ್ತಕೃತೇ ನಮಃ
 937. ಓಂ ಸರ್ವಯಾದವಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 938. ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪರಿಚ್ಛದಾಯ ನಮಃ
 939. ಓಂ ವೇಲಾಕಾನನಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 940. ಓಂ ವೇಲಾನಿಲಹೃತಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 941. ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ
 943. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಸ್ತುತಿಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
 945. ಓಂ ದ್ವಿಜಾಲೋಕನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಮಹೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಸತ್ಕಾರಾಹ್ಲಾದಿತಾಶೇಷಭೂಸುರಾಯ ನಮಃ
 948. ಓಂ ಸುರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಾಪ್ಲುತಾಯ ನಮಃ
 950. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 951. ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ
 952. ಓಂ ತೀರ್ಥಪಾವನಾಯ ನಮಃ
 953. ಓಂ ವಿಪ್ರಸಾತ್ಕೃತಗೋಕೋಟಯೇ ನಮಃ
 954. ಓಂ ಶತಕೋಟಿಸುವರ್ಣದಾಯ ನಮಃ
 955. ಓಂ ಸ್ವಮಾಯಾಮೋಹಿತಾಶೇಷವೃಷ್ಣಿವೀರಾಯ ನಮಃ
 956. ಓಂ ವಿಶೇಷವಿದೇ ನಮಃ
 957. ಓಂ ಜಲಜಾಯುಧನಿರ್ದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 958. ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾವೇಶಿತಯಾದವಾಯ ನಮಃ
 959. ಓಂ ದೇವತಾಭೀಷ್ಟವರದಾಯ ನಮಃ
 960. ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 961. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಧಿಯೇ ನಮಃ
 962. ಓಂ ಸ್ಥಿರಶೇಷಾಯುತಬಲಾಯ ನಮಃ
 963. ಓಂ ಸಹಸ್ರಫಣಿವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 964. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷವರಚ್ಛಾಯಾಸೀನಾಯ ನಮಃ
 965. ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 966. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 967. ಓಂ ಸ್ವಭಾವಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಪ್ರಣಿಧಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 969. ಓಂ ವ್ಯಾಧೇಷುವಿದ್ಧಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 970. ಓಂ ನಿಷಾದಭಯಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 971. ಓಂ ಪುಲಿಂದಸ್ತುತಿಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 972. ಓಂ ಪುಲಿಂದಸುಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 973. ಓಂ ದಾರುಕಾರ್ಪಿತಪಾರ್ಥಾದಿಕರಣೀಯೋಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 974. ಓಂ ಈಶಿತ್ರೇ ನಮಃ
 975. ಓಂ ದಿವ್ಯದುಂದುಭಿಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 977. ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಪರಮೇಶಾನಾಯ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಪೂರ್ಣಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಪರಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ
 981. ಓಂ ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀಂದವೇ ನಮಃ
 982. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
 983. ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 984. ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
 985. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 986. ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಗೀತಾಮೃತಮಹೋದಧಯೇ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
 991. ಓಂ ತೀರ್ಥಪಾದಾಯ ನಮಃ
 992. ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 993. ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
 994. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ
 998. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 999. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||